Cute fan art of Gui Gui’s roles of Ling Yi Yi, from “The Four 2013”, and of Song Wen Wen, from “The Incisive Great Teacher”  

Source: Wu Ying Jie Bar Forum Thread